Pagalba

Apeliacijas nagrinėja fakulteto ginčų nagrinėjimo komisija. Jos sudėtyje turi būti 3 studentų atstovybės paskirti atstovai. Jei Jums kyla problemų arba neaiškumų dėl ginčų nagrinėjimo komisijos darbo, kreipkitės į studentų atstovybės padalinį savo fakultete ir sužinokite studentų atstovo ginčų nagrinėjimo komisijoje vardą bei pavardę. Jis/ji suteiks visą Jums reikalingą informaciją.

Motyvacija

Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus (aš manau nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

Priežastys

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo) bei procedūrinių egzaminų pažeidimų. Dėl baigiamųjų egzaminų (diplominio darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos.

Terminai

Jei studentas apeliuoja dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, apeliacija turi būti pateikta per 7 kalendorines dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo datos. Tokiu atveju, kai egzaminas yra laikomas sesijos pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta per 7 darbo dienas nuo egzaminų laikymo laikotarpio pabaigos, t.y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius per 5 dienas, jis turi dvi dienas apeliacijai parašyti.

Apeliacijos dėl egzaminų ar įskaitų procedūros pažeidimų turi būti teikiamos sekančią dieną po egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

Taigi, nepraleiskit numatyto termino! Studentas turi teisę susipažinti su egzamino (įskaitos) darbu, kurio galutinis įvertinimas yra ginčijamas, ir gauti paaiškinimus apie klaidas ir trūkumus dėstytojo nustatytu laiku, kuris turi būti ne vėliau nei 2 darbo dienos po egzamino ar įskaitos įvertinimų paskelbimo.

Komisija

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, ginčų nagrinėjimo komisija paveda Ekspertų komisijai įvertinti studijuojančiojo egzamino (įskaitos) darbą, kurio galutinis įvertinimas yra ginčijamas apeliacijoje. Ekspertų komisijos išvada turi būti parengta, Ekspertų komisijos narių pasirašyta ir pateikta ginčų nagrinėjimo komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo Ekspertų komisijos sudarymo dienos.

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, apeliacinė komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą Padalinio vadovą ir įpareigoja jį sudaryti komisiją egzamino ar įskaitos perlaikymui arba baigiamojo darbo gynimui pakartotinai.

Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikytas arba baigiamasis darbas turi būti ginamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 20 kalendorinių dienų nuo ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo, į nurodytą terminą nėra įskaičiuojamas dėstytojų ir studentų atostogų laikotarpis.“

Vilnius universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto ginčų nagrinėjo komisijos sudėtis:

Svarbu!

Apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.

Nepamirškite, kad kol Jūsų fakulteto apeliacinė komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų rezultatais bei egzaminavimo tvarka susiję dekanato (kamieninio padalinio administracijos) sprendimai Jums negalioja.

 

NAUDINGA!

Apeliacijos forma

Apeliacijos pavyzdys

Daugiau informacijos: Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai